Sisäinen teatteri loogisilla tasoilla

”Intuitiivinen mieli on pyhä lahja ja rationaalinen mieli on vain sen uskollinen palvelija. Olemme luoneet yhteiskunnan, joka kunnioittaa palvelijaa ja on unohtanut itse lahjan. Me emme ratkaise ongelmiamme sillä samalla tasolla, jolla olemme ne tuottaneet. Enemmän kuin mitään, tarvitsemme tällä vuosisadalla uusia tapoja ajatella. Meidän tarvitsee muuttaa materialistiset analyysimme, ja meidän täytyy siirtyä laajempiin, moniulotteisempiin näkökulmiin.” – Albert Einstein –

Standfordin yliopiston Ensyklopedian mukaan 70-luvulta alkoi liike, jota voi kutsua nimellä ”mielikuvaharjoitusten liike” (imagery movement). Vähitellen tämän liikkeen ajattelumallit ovat levinneet sekä psykoterapiaan, työnohjaukseen ja valmennukseen. Psykoterapiassa mielikuviaharjoitteita käytetään esimerkiksi ”henkiseen kasvuun” sekä ”tietoisuuden laajentamiseen.”

Mielikuvaharjoitusten liike on osa laajempaa tietoisuustaitojen liikettä. Sisäinen teatteri minätiloilla on oman ymmärryksen laajentamista mielikuvaharjoittein. Se on oman itseohjautuvuuden lisäämistä luovan peilaavan tietoisuustaitojen harjoittamisen kautta. Kirjoittaja muodostaa historiallisista käyttäytymismalleistaan sekä mahdollisista minuuksista (tunteiden siirroistansa ja samaistumisen kohteistansa) minätiloja, joiden avulla hän alkaa työskennellä mielikuvituksensa avulla valetodelliisuuksissa, erilaisissa mahdollisissa maailmoissa. Tällä työskentelyllä on heijastusvaikutuksensa reaaliseen maailmaan, koska ihminen tulee entistä tietoisemmaksi omista tunteistaan, uskomuksistaan ja arvoistaan.

Sisäisen teatterin perusajatus on, että olemme muodostuneet osista, minätiloista, emmekä ole yhtenäinen kokonaisuus. Kullakin minätilalla on omat muistonsa, oma tapansa katsoa maailmaa, oma ulkonäkönsä, oma ikänsä jne. Sisäinen teatteri on integratiivinen psykoanalyyttinen työkalu, jolla ihminen voi lisätä oman tietoisuutensa eheyttä ja itseohjautuvuutta.

NLP:n loogisilla tasoilla Sisäinen teatteri voidaan hahmottaa seuraavasti:

MISSÄ? MILLOIN?
Minätilojen luomiseen tarvitaan pysähtyminen, hiljainen kaupunki- tai maalaisympäristö. Luova kirjoittaminen minätilojen kanssa on meditatiivinen prosessi, ja siksi se vaatii hiljentymistä ja pysähtymistä. Ympäristö on hyvä siivota huomiota vetävistä ärsykkeistä, kuten kännykästä, tietokoneesta jne.

Minätilojen kanssa on hyvä työskennellä erityisesti silloin, kun henkilö kaipaa muutosta elämäänsä.

Biologisella tasolla Sisäisessä teatterissa on kysymys peilisolujen ärsyttämisestä mielikuvituksen avulla. Prosessissa aktivoidaan  tiilasidonnaista oppimista ja muistia.
Kun ihminen saavuttaa ymmärryksensä laajenemisen kautta  itsereflektiivisen tilan, harjoittaa hän jokaisen päivän jokaisena hetkenä  tietoisuustaitoja. Ihminen on läsnä itselleen ja toiselle ihmisille tässä ja nyt.

MITEN?
Minätiloja voi luoda kiinnittämällä huomiota omiin totunnaisiin käyttäytymismalleihin ja ristiriitoihin. Aina kun meillä on hämmentynyt olo, minätilat pitävät neuvottelujaan. Voimme itsetarkkailun ja hyväksyvän läsnäolon avulla tunnistaa itsestämme sisäistettyjä toisia ihmisiä (esim. sisäistetyn äidin/isän puhetta), traumaattisia tapoja reagoida (esimerkiksi pakeneminen tai lukkoon meneminen riitatilanteesta), ja joitakin arkkityyppisiä osia, joita yleensä kaikilla on (esim. sisäinen lapsi, vanha viisas mies/nainen).

Jan Skyn HTT®- hallitsevan tilan tunnistus – on yksinkertainen tapa tunnistaa omia minätiloja.

Tiloja voi hyödyntää työnohjauksessa ja psykoterapiassa. Luovassa kirjoittamisprosessissa opetellaan tuntemaan itse omat minätilat, ja niistä rakennetaan hyvin keskenään kommunikoiva sisäinen yhteisö. Kirjoittaen tutustutaan omaan erilaisten tunnetilojen maailmaan  ja laajennetaan luovasti (esim. luovasti lukemalla)oman elämän ymmärtämystä. Ristiriitoja saa olla, mutta tiloja ohjaamalla pyritään löytämään uutta yhteisymmärrystä ja kompromissiratkaisuja tiloille.

Kirjoittaja harjoittelee itsehypnoottista psykodraamallista transsia, jonka avulla hän saavuttaa yhteyden omaan tiloiksi pirstoutuneeseen mieleensä. Prosessi on integroiva, eli kirjoittaen yhdistetään tunnetiloja entistä tietoisemmiksi tiloiksi.

Psykoterapeutti voi integroida minätilatyöskentelyyn omaa osaamistaan, koska kyseessä on integratiivinen terapeuttinen työkalu.

MITÄ TAITOJA TARVITAAN?
Jotta ihminen kykenee itseohjautuvuuteen, täytyy hänellä olla kehittyneitä aikuisia minätiloja. Joskus vasta keski-iässä tällaisia tiloja on muodostunut ihmiselle. On myös hyvä muistaa, että prosessi voi imaista mukaansa hyvin voimakkaasti, joten on tärkeää, että ihmisellä on mahdollisuus kokemuksensa reflektioon (esim. kirjoitusryhmä, työnohjaaja, terapeutti).

Ihminen tarvitsee rohkeutta heittäytyä mielikuvituksensa, intuitiivisen viisautensa ja luovuutensa varaan. Vähitellen kirjoittaja saavuttaa kosketuksensa olemiseensa, joka ei ole vain passiivista olemista, vaan hänen ”eksistenssinsä” on eettistä muotoa todellisuudelle antavaa aktiivista olemista.

Kirjoittajan on hyvä perehtyä laajemmin tietoisuustaitoihin, koska luova kirjoittaminen minätiloilla on eräs länsimaista psykoterapeuttista perinnettä hyödyntävä tietoisuustaito.
Sisäisen teatterin harjoittaminen minätiloilla on tietoisuuden keskittämistä, luovaa meditaatiota. Mieli keskitetään, ja opetellaan olemaan läsnä hyväksyvästi oman tietoisuuden erilaisille todellisuuksille. Psykologi ja filosofi Lauri Rauhala ennusti jo 80-luvulla, että meditaatio ja psykoterapia voidaan yhdistää. Sisäinen teatteri on työkalu, jolla nämä kaksi perinnettä voidaan yhdistää toinen toisiinsa.

Harjoittaakseen Sisäistä teatteria kirjoittaja tarvitsee perusymmärryksen Ego State terapiasta.

Systeemiajatteluun perehtymisestä on hyötyä. Ihmismieli on systeeminen järjestelmä, joka on jatkuvassa virtaavassa vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Minätilat ovat tietoisuuden attraktiopisteitä, joiden vuorovaikutuksessa tietoisuus jatkuvasti, päivästä toiseen, organisoituu uudestaan  ympäristönsä kanssa vuorovaikutuksellisessa suhteessa.

Myös tilasidonnaiseen muistiin ja oppimiseen liittyviä asioita on hyvä opiskella. Luovan lukemisen kautta oppimisprosessi integroituu osaksi minuutta.

MIKSI SISÄISTÄ TEATTERIA HARJOITETAAN?
Prosessin tarkoitus on omaan tajuntaan ja kokemusmaailmaan tutustuminen ja laajentaminen. Toisin sanoen Sisäinen teatteri on systeemiälyn kehittämistä: eli ihmisen kokonaisvaltaisen viisauden kehittämistä.

Kun ihminen tutustuu kaikkiin puoliinsa itseessään, myös aikaisemmin torjumiinsa mielen osiin, hänestä tulee joustavampi ja omat aidot uskomukset sekä arvostukset selkiintyvät. Sisäisen teatterin harjoittaminen on paitsi oivallusta tuottavaa, myös  moraalisen mielikuvituksen harjoittamista, jonka avulla ihmisen tietoisuus etsii eettistä tasapainoansa.  Elämän tarkoituksellisuuden kokemus lisääntyy tiedostamisprosessissa, kun ihminen pystyy toimimaan tietoisesti niiden mukaisesti eikä hän ole automaattisten kulttuurisesti ehdollistuneiden ajatustensa uhri. Sivutuotteena syntyy tyytyväisyyttä elämään.

Prosessin tavoite on auttaa ihmistä löytämään oman egon tilojen takaa uusi itseyden spontaani ohjauskeskus. Hyvä elämä muodostuu kahden minuuden ohjauskeskuksen spontaanin, luovan ja rationaalisen järjen yhteispelissä.

MILLAISILLE USKOMUKSILLE JA ARVOILLE PROSESSI RAKENTUU?
Prosessi rakentuu pluralistiselle ihmiskuvalle. Ei ole yhtä normaalia ihmismallia, vaan on lukematon määrä erilaisia normaaleja ihmistyyppejä.  Ihminen ei ole erillinen yksilö vaan hänen tietoisuutensa on osaa interpersonaalista tietoisuuden verkostoa. Sisäinen teatteri rakentuu hyväksyvälle rakkaudelle, jossa ihminen on  armollisesti läsnä itselleen ja vähitellen myös yhä paremmin toisille ihmisille. Saan olla epätäydellinen ihminen.

Ihminen lakkaa torjumasta tunnetilojansa. Sen sijaan hän antaa niille tietoisuustaitoja harjoittaen hellävaraisesti ja empaattisesti, metaforisen, analogisen tai symbolisen muodon.

Prosessissa ihminen oppii tuntemaan itsensä. Kirjoittaja vapautuu uuden tiedostamisensa kautta kulttuurisista taakoistaan, ja hän kasvaa oman elämänsä ohjaajaksi.
Ihminen tunnistaa itsessään olevat kaksi tietoisuuden keskusta: itseyden (egon ulkopuolisen luovan spontaanin keskuksen) sekä egon keskuksen (rationaalien, kokemusta peilaava ja tietoinen, jäsentävä keskus). Molemmat ovat tuiki tarpeellisia.
Maailma on monikulttuurinen ja näkökulmainen: pluralistinen. Kirjoittaja oppii  vähitellen tuntemaan, kuka hän on eli hän oppii tiedostamaan omat ehdollistuneet kulttuuriset ajattelumallinsa. Hän paljastaa jatkuvasti virtaavassa tilassa sisällänsä olevia intersubjektiivisia todellisuuksia.

Näin kirjoittaja kasvaa omien ajatustensa ohjaajaksi eikä hän ole enää automaattisten ajatustensa uhri. Tämä vapauttaa hänet egon ja sen tilojen vallasta: Hän voi saada kosketuksen aitoon, läsnäoloon kykenevään, omaan itsensä. Itsensä hyväksymisen kautta kehittyvät hänen taitonsa kohdata myös toinen ihminen armollisesti ja hyväksyvästi.

MISSIO?

Sisäisen teatterin harjoittaja saa olla henkinen ihminen. Prosessissa on sama unirversaalinen arvomaailma, kuin kaikissa suurissa uskonnoissa. Ihminen itse voi valita ne (hengelliset) metaforat, joita hän haluaa käyttää ymmärryksensä lisäämiseen.

Prosessin päämääränä on rakentaa tarkoituksellista elämää  osana yhteisöä ja luomakuntaa. Meissä on olemassa monia  tietoisuuden tasojen  tiloja, mm.  sisäinen viisaus, joka  tietää elämämme omat rajat ylittävän perimmäisen tarkoituksen. Me voimme avata sitä  dialektisen, keskustelevan draamallisen luovuutemme avulla.
Tämän tarkoituksemme ei tarvitse olla perinteisessä mielessä mitään suurta muotoa. Se voi olla jotakin kaunista pientä, hyvää ja merkityksellistä, jonka voimme jättää eettisenä jälkenämme maailmaan.

”Ymmärtävä ihminen kasvaa dialogin osallistujaksi, omalla erityisellä tasollaan (riippuen siitä, mitä hän haluaa ymmärtää tai tutkia)…. Tarkkailijalla ei ole asemaa tutkimuksen kohteena olevan maailman ulkopuolla, sen sijaan hän muuttuu osaksi tarkkailtavaa objektia.” – Mikhail Bakhtin –

Mainokset

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s