Kutsun sinua kaikkialla Läsnäoleva

Kun tiede on meille verifioitavien faktojen luoja, on uskonto edelleen suurin elämän merkitysten Luoja. Itse asiassa uskon Luojan olevan kaikkialla läsnäoleva olemisen rakkaudellinen eettinen evolutiivinen verkosto. Nykyfilosofi Ken Wilber kutsuu tätä voimaa olemisen suureksi ketjuksi (The Great Chain of Beeing). Se on jotakin, joka on jo ennen tiedettä ja tiede on vain sen eräs tämän evolutiivisen ihmellisen tietoisuutta laajentavan voiman ilmenemismuoto. Uskonnot tuottavat tälle voimalle hengellisiä merkityksiä. Jotta säilyttäisimme elämämme tarkoituksellisuuden globaalina perheenä, tarvitsemme laajempaa ekumeenista yhteistyötä – eri uskontojen välistä vuorovaikutusta. Me kristinuskoa tunnustavat tarvitsemme suvaitsevaisia tulkintoja uskonnostamme. Seuraavassa ortodoksinen ylistys Läsnäolevalle.

Herkistä kuuloni, jotta elämäni kaikkina hetkinä kuulisin salaisen äänesi ja kutsuisin Sinua, kaikkialla Läsnäolevaa:

Kunnia Sinulle onnellisista yhteensattumista;

Kunnia Sinulle hyödyllisisitä ennakkoaavistuksista;

Kunnia Sinulle salaisen äänesi antamasta opetuksesta;

Kunnia Sinulle unessa ja valveilla saamistamme ilmoituksista;

Kunnia Sinulle , kun teet tyhjiksi hyödyttömät aikeemme;

Kunnia Sinulle, kun kärsimysten kautta vapautat meidät himojen poltteesta;

Kunnia Sinulle, kun pelastavaisesti teet nöyräksi ylpeän sydämemme;

Kunnia sinulle, elämämme suurelle Ohjaajalle;

Kunnia olkoon Sinulle, Jumala, iankaikkisesti.

(Kiitosakatistos/Lintulan Pyhän Kolminaisuuden Luostari)

Siniseltä polulta

)

Mainokset

Tietoisuuden evoluutiosta – kohti parempaa tulevaisuutta

Siniseltä polulta

Käykääpä kurkkaamassa tätä viedeopätkää! Huomaan nimittäin  olevani omien ja Skolimowksin ajattelumallien kanssa samoilla linjoilla tulevaisuuden tutkijan Barbara Marx Hubbardin (video) kanssa, joka on kirjoittanut kirjansa tietoisuuden evoluutiosta. Mielenteatterini on oman  tietoisuuteni evoluution väline, jonka avulla tein oman eettisen valintani. Kävin läpi mielenteatterini avulla oman evolutiivisen muodonmuutokseni.

Ihminen on päässyt omassa tietoisuudessaan sille asteelle, että hän voi lähteä aktiivisesti tietoisesti muuttamaan oman tietoisuutensa muotoa.  Kriisillä on valtava muodonmuutosta tuottava voima.  Vaikka henkilökohtainen ja yhteisöllinen kriisi tuottaa aina kärsimystä, on se myös samalla energiaa, jonka avulla voimme ohjata omaa evoluutiotamme. Oma työuupumukseni ja syöpä oli henkilökohtaisen muodonmuutokseni energiaa. Samoin globaali talouskriisi voi olla yhteisöllisyyden tietoisuutemme muodonmuutoksen energiaa. Vaihtoehto on, että ajamme itsemme tietoisesti sukupuuttoon. Tällöin voimme toki  jatkaa vanhaa ekologisesti tuhoisaa kaiken välineellistävää elämäntapaamme.

Olemme ensimmäinen laji maapallolla, joka voi siis päättää itse, haluaako se tappaa itsensä sukupuuttoon vai haluaako se jatkaa elämistään.  Tällä hetkellä elämme valinnan aikaa. Voimme miettiä, lähdemmekö yhdessä luovan evolutiivisen muodonmuutoksen, jossa säilytämme lajimme osana eläinkuntaa.

Ja nyt Kuhmon siniselle polulle ajattelemaan sinisiä ajatuksia!

Skolimowski ja minä – kahden mielenteatterin ohjaajan mietteitä nr. 13

Sisäinen teatterini oli siis oikeastaan hermeneuttinen yritys; kokosin pirstoutuneen mieleni uuteen ristiriitaiseen yhteisymmärrykseen. Uskon, että sisäinen ristiriidaton yhteisymmärrys on mahdottomuus. Vein läpi teatterissani vallankumouksen, jossa löytyi uusia hahmoja sisäiseen dialektiikkaani. Leikissäni eritymisvaiheen jälkeen kokosin yhteen vastakkaisia voimia mudostamaan koherentimman ykseyteni. Tämä nykyinen reflektioni, kirjoittaessani tätä blogiani, on seurausta siitä, että olen saavuttanut mielelleni uuden koherentimman integraatioasteen. Sisäisten ristiriitojen raastama mieleni on löytänyt ainakin tilapäisesti harmonisemman tilan. Prosessini on edelleen erilaisten vakaumusten, argumenttien ja erilaisten kokemusmaailmojen leikkiä.

Entisen elämän hallinnan tunteen ja siihen liittyneen näennäisen turvallisuudentunteen sijalle on noussut luova avoimuuden tila, jossa kykenen tuntemaan olevani oman elämäni ohjaaja. Dialektisen mielenteatteri-prosessini kautta löysin yhteyksiä, jotka  auttoivat minua ylittämään vanhan minuuteni. Tämän uuden ymmärtämiseni kautta, pystyy entistä paremmin integroitunut tieto puhumaan kauttani. Hengellisessä ja psykologisessa hermeneuttisessa prosessissani olen keskittynyt siihen, että olen yrittänyt löytää erilaisten tulkintojen leikissä todet ennakkoluuloni vääristä. Tein sen siirtämällä elämänarvojeni ja tavoitteitteni suhteen huonot ennakkoluuloni omaavat mielenosani hetkittäin teatterinäyttämöni takahuoneeseen, jotta kuulisin myös muita sisäisiä osiani. Kesytin myös ikäviä osiani, vaikka heistä varjoni, Herra Arrogantus, on seuraava aina matkaani. Onnistuin saavuttamaan uudella tavalla ymmärtävän tietoisuuteni. Selätin tältä erää pelkoni – eksistentiaalisen ahdistukseni. Jos ahdistus vielä nousee, uskon olevani paremmin varustautunut sen kohtaamiseen kuin aikaisemmin. Löysin tällä haavaa elämäni näytelmään roolihahmot, joiden kanssa tunnen oloni kotoisaksi. Muokkasin joitakin, kuten masentunutta, kyynistä Rouva Otsaryppyäni siedettävämmäksi, joten tulen hänen kanssaan toimeen nykyään. Roolimiehitykseni vaihtuu spontanisti ei-tiedostaen erilaisissa elämäni tilanteissa.

Toisella tavalla voin kuvata sisäistä prosessiani seuraavasti: Sukulaistin sisäisessä teatterissa jotakuinkin jokaisen uuden mielen pintaan löytyneen ajatuksen ja kokemuksen omaan sisäavaruuteeni, henkiseen kosmokseeni, mikä johti entistä integroituneempien mielentilojen ilmaantumiseen. Löysin myllerryksessä uuden keskuksen itseydelleni. Tiedon integroituminen tapahtuu siis subjektiivisen henkilökohtaisen prosessin kautta, jossa tieto integroidaan osaksi uutta ymmärrystä. Ihmisen ja hänen ympäristönsä muutos tapahtuu ihmistietoisuuden sisällä. Uskon, että tämän lisääntyneen ymmärrykseni kautta pystyn ennakoimaan paremmin oikeanlaista elämää itselleni. Kykenen valitsemaan paremmin eettisesti mukavan ja käyttökelpoisen asennon itselleni kussakin elämäntilanteessa. Ymmärrys ja toiminta ovat toisiinsa vastavuoroisessa suhteessa, mutta irrallinen tieto ei sitä tee.

Ajattelen terapeuttisen prosessini olleen myös oppimisprosessi, jossa jäsensin tietoa ymmärtämisyhteyksin, jonka jälkeen nyt pystyn elämään elämää, jona jokaisena iltana kiitän menneestä päivästä.   Kuten Paul Ricoeur tuo esille, meillä voi olla siis myös sekoittunut tai rikkoutunut ontologia, mikä tilanne on mielestäni juuri silloin, kun mukana mielenteatterissa on erilaisilla maailmankuvilla varustettuja roolihenkilöitä. Seuraavassa hieman lisää Paul Ricoeurltä lainattuja, vielä kypsymisasteella sisässäni olevia ajatusaihioita.

Itse teatteriprosessini oli mitä ilmeisemmin yhdistelmä menneisyyspainotteista psykoanalyysiä, joka paljasti halun eksistenssin ja siinä merkitys löydetään takaa päin. Prosessini jatkui hengen fenomenlologiana, jossa merkityksen alkuperä on edessä. Se olisi siis yhdistelmä subjektin arkeologiaa ja teleologiaa. Prosesini oli myös varmaankin tätä Paul Ricoeurin mainitsemaa uskonnonfenomenologian eksegetiikkaa, jolloin pyrin ymmärtämään itseäni myös suhteessa Pyhään.   Paul Ricouer kirjoittaa tiivistettynä hermeneutiikan ytimen, joka mielestäni kuvaa teatteriani: Arkeologian, teleologian ja eskatologian dialektiikassa ilmenee ontologinen rakenne, joka kykenee kokoamaan kielellisellä tasolla riitasointuiset tulkinnat. Mutta tätä koherenttia olevan hahmoa, joka me olemme ja johon kilpailevat tulkinnat sijoittuvat , ei ole annettu muutoin kuin tässä tulkintojen dialektiikassamutta, Mooseksen tapaan, puhuva ja reflektoiva subjekti saavain nähdä luvatun maan ennen kuolemaansa.

Nykyinen kulttuurimme on tieteellisen maailmankuvan newtonilaisen maailmankuvan läpäisemä, atomistinen, deterministinen ja todellisuudesta vieraannuttava. Tällä hetkellä todellisuuskuvamme muodostuu pirstoutuneesta erityistieteitten muodostamasta todellisuuskuvasta, jossa katoaa ilmiöiden välinen yhteys. Jotta ihminen voi pirstoutuneessa maailmassa  hengittää ja kokea elävänsä, täytyy meidän löytää takaisin kiinnostus subjektiiviseen, henkilökohtaiseen ja Pyhään. Materialistinen ontologia on kuollutta ontologiaa. Yksityinen ihminen on juuri se rikas tarina, joka voi yhdistää pirstoutuneen maailman ja samalla hän voi puhaltaa kuolleen todellisuuden elämään. Voidaksemme hyvin, tarvitsemme todellisuuskuviemme integraatiota.  Jos pohdimme kokonaisvaltaista ihmisen, ympäristön ja kulttuurin hyvinvointia, kiinnostavaa ei tule olla pelkästään yleinen vaan myös yksityinen.

Psykiatri Stansilav Grof korostaa, että tietoisuutemme ei ole primaaristi aivojen tuottama tila, vaan se on kaiken olemisen periaate, ja sillä on kriittinen merkitys ulkoisten ilmiöiden muokkaamisessa. Grof korostaa myös sitä, että hengellisyys on yksi tärkeä perinne tieteen rinnalla. Monet uskonnoistamme ovat vuosisatoja pitkien perinteiden tuottamia tutkimusmatkoja ihmisen psyykeeseen ja omaan henkilökohtaiseen tietoisuuteemme. Lisäisin vielä tähän, että tämä hengellinen tieto ja ymmärrys ei rakennu ensisijaisesti materialistiselle ontologialle. Viimeisen sadan vuoden aikana ihminen on tappanut enemmän ihmisiä, kuin maapallolla on aikaisempina vuosisatoina elänyt. Tuhoamme itseämme ja luontoa ennennäkemättömällä nopeudella. Olemme kaikessa liian tehokkaita. Käytännön arkipäivän viisaus on opettanut minulle, että jos joku systeemi ei tilanteessa toimi, kannattaa kokeilla jotakin toista. Materialistinen tieteellinen maailmankuva on luonut ongelmamme, joten se ei niitä yksin muuta. Uskon kuitenkin, että maailma voi muuttua. Ehkäpä näin voi tapahtua vaikka Grofin ohjeita seuraamalla. Hän kehoittaa meitä rakentamaan uuden post-newtonilaisen maailmankuvan noudattaen seuraavia periaatteita:

– Meidän täytyy rakentaa uusi kuva maailmankaikkeudesta, joka rakentuu nykyistä laajemmalle ymmärrykselle ihmistietoisuudesta ja psyykeestä.

–  Meidän täytyy kiinnittää huomiota erityisesti ihmisen henkilökohtaiseen muodonmuutokseen; yksityisen ihmisen tietoisuuden evoluutioon.

– Uutta tietoisuutta voidaan luoda globaalin kriisin kautta.

– Grof kehoittaa meitä hyödyntämään transpersonaalisen psykologian ja tietoisuustutkimusten tuottamaa tietoa.

Uskon Stansilav Grofin tavoin, että aggressiivisuus ei heijasta todellista ihmisen luontoa. Sen sijaan väkivalta on on liittyneenä perinataaliin, ihmisen varhaiimman kehityksen dynamiikkaan, jossa ihminen ei kykene saavuttamaan yhteyttä omaan syvimpään identiteettinsä osaan. Lisäisin tähän väkivallan rinnalle vielä materialistisen ahneuden. Mielestäni kyseessä on projektiivinen sisäisten tarpeiden tyydyttämättä jättäminen, sisäinen kuolema (Jumala on kuollut!) ja niiden korvaaminen ulkoisilla vaurauden symboleilla. Kysymyksessä on globaali ja erityisesti länsimainen, kollektiivinen materialistinen luonnehäiriö, jota imperialistisesti yritämme siirtää muihin kulttuureihin.

Skolimowoski ja Grof eivät näytä uskovan, kuten en minäkään, että myöskään fundamentalistiset autoritaariset uskonnot toisivat yksilölle jotakin hyvään. Sekä skientismi että fundamentalistinen uskonnollisuus ovat suljettuja järjestelmiä. Sen sijaan henkilökohtainen hengellisyys on tietoisuuttaa laajentavaa avoimen järjestelmän evolutiivista toimintaa, jossa saavutetaan yhteys sekä itseen, toiseen ihmiseen ja luontoon. Se on siis perimmiltään aina sekä humaania että ekologista. Korostan tätä jo aikaisemmin esiin tuomaani asiaa, että ekologisen muutoksen lähtökohta on ”egologiassa” eli ihmisluonnonsuojelussa. Sen ontologia voi olla esimerkiksi hermeneuttinen, sekoittunut ontologia tai Skolimowskin subjektiivinen-objektiivinen ontologia, jossa mieli ja todellisuus ovat osa toisiaan.

Vaikka materialistinen maailmankatsomus on tuottanut paljon hyviä asioita, on sen jyrä tuottanut samalla myös paljon vahinkoa luonnolle ja ihmisluonnolle.  Samoin fundamentalistinen hengellisyys vahingoittaa sielua.  Meidän on aika lisätä kunnioittavaa monikulttuurista, monitieteellistä  ja -uskonnollista yhteistyötä, ja myöntää, että meillä on paljon opittavaa muilta. En usko muuten, että Skolimowskin ja minun näkökulmat teattereittemme ontologioista ovat ristiriitaisia, vaan ne täydentävät toisiaan. Hänen ajatuksensa  auttavat minua löytämään tietäni uusille tietoisuuden tasoille.

Skolimowski ja minä – kahden teatterin ohjaajan mietteitä nr. 9

Kunnioittavasta ajattelusta

Skolimowski korostaa, että sosiaalinen oikeudenmukaisuus on päämäärä, johon meidän tulisi kaikessa toiminnassa pyrkiä. Tämä ei toteudu hänen mukaansa talousmiesten imperialistisia taloudellisen kasvun gospeleja laulellen, koska on länsimainen harha luulla, että varakkuus teksisi meidät onnelliseksi. Tämä harha on länsimaisen teknologisen kulttuurin luoma illuusio, joka edelleen vallitsee länsimaisessa harvojen kyseenalaistamassa valtapolitiikassa ja se vaikuttaa tuhoisasti ympäristöömme. Väitän, että myös se on psykosomaattisen pahoinvointimme keskeinen tekijä. Kilpailulle rakentuva yksipuoliselle rationaalisuudelle rakentuva tehokkuuskulttuuri raunioittaa ympäristön lisäksi ihmispsyykettä. Sen sijaan että rakentaisimme yhteiskuntaamme yksipuoliselle rationaalisuudelle, Skolimowski korostaa, että meidän tulee käydä monikulttuurisia keskusteluja ja kunnioittaa myös menneitä historiallisia hengellisiä perinteitä. Jos haluamme pelastua, ei se tapahdu materiaalin kautta vaan se voi tapahtua esimerkiksi kunnioittamalla traditionaalisten hengellisten kulttuurien myyttejä.

Kulttuuri, jossa ihmisten enin aika kuluu oman potentiaalisnsa aktualisoimisen sijaan vaurauden lisäämiseen on primitiivinen. Työelämä on tänä päivänä liian monella yksipuolistunut aineellisiin päämääriin. Ehkäpä juuri sen vuoksi on yleiseksi trendiksi on tullut, että ihmiset haluavat vapauttaa itsensä sen ikeestä, esimerkiksi jäämällä varhaiseläkkeelle. Uutisista tuli juuri muutama päivä sitten taas uutinen, jossa kerrottiin kuinka valtava määrä minun ikäisiäni naisia on hakeutumassa masennuksen takia eläkkeelle. Näyttää siltä, että yhä useampi normeihin sopeutuja on alkanut tuntemaan elämänsä olevan umpikujassa. Mietin omaa tilannettani, ja väitän etten iki päivänä olisi jaksanut tehdä tätä hammaslääkärin työtä viittä päivää viikossa. Merkittävä osa yli viisikymppisesti hammaslääkäreistä tekee tätä hommaa osapäiväisesti. Ellen olisi sanoutunut irti rahaa ainoana päämääränä ohjaavasta tehokkusjärjestelmästä, olisin minäkin luultavammin minäkin olisin tässä samassa sairaseläkkeelle jonottavien joukossa. Mielestäni on aika banaalia, että näissä olosuhteissa vaaditaan työurien pidentämistä. Tällä hetkellä koen, että toteutan monipuolisemmin itseäni, ja jos uskon olevan mahdollista, että jaksan olla pitkääkin mukana työelämässä.  Kaikki on tänä päivänä ulkonaisesti tehostettu niin himpskatin tehokkaaksi, että työilo taitaa olla monelta  ihmisiltä kadonnut. Tämä siitä huolimatta, että toimintaamme ohjataan yhteiskunnallisesti kaikkien laskelmoitujen sääntöjen mukaan, perustuen tieteelliseen tietoon, joka on käyty moneen kertaan läpi erilaisissa asiantuntijaorganisaatioissa. Tämä tieto on puhdasta, kliinistä, objektiivista ja arvoneutraalia.

Skolimowski korostaa, että yksiulotteinen ja materialaistinen järkemme on vieraannuttanut meidät sekä itsestämme että se on myös ekologisen vahingollisen toimintamme lähtökohta. Niin kuin jo aikaisemmin olen tuonut esille, ”egologia” on ekologiaa. Saman filosofi Johannes Ojansuun ilmaisee toisin: Luonnonsuojelu on samalla ihmisluonnonsuojelua. Rakentamamme tehokkuusjärjestelmä, joka ei esimerkiksi kunnioita ihmisen sisäisiä rytmejä ja luontaista potentiaalia välineellistämällä kaikki luontokappaleet tuotantoresurssiksi tuhoaa luonnon lisäksi ihmisluontoa.

Kaikesta, kulttuurin luomuksistakin yhä kasvavassa määrin pyritään tekemään hyvin myyviä tuotteita, joiden arvo mitataan rahassa. Jos toimisin normatiivisesti, yrittäisin nyt tehdä täsät mielentetteristani tm-tuotteen, jota sitten yrittäisin taloudellisesti hyödyntää. Sisäisen luomispalon ja uuden improvisoidun muodon ilmaisun sijaan yhä useammin taiteestakin tehdään tuotteita. Kaiken kaikkiaan yhä enemmän ihmiselämän ilmiöitä laidasta laitaan tuotteistetaan taloudellisen hyödyn välineeksi. Tällöin on unohdettu ihmisen ja kaikkien luontokappaleiden itseisarvo. Elämme ulkoisten arvojen ja muotojen maailmassa, jossa intohimoinen sisäisyys on unohtumassa. Skolimowski ehdottaa materiaa ylikorostavan järjen tilalle kunnioittavaa ajattelua (reverential thinking).

Yritän hiukan avata ja soveltaa tätä Skolimowskin kunnioittavaa ajattelua. Tässä ajattelussa todellisuutemme aistimisemme ja havannoimisemme ei rakennu sille, mitä materiaalisia hyötyä sen avulla saamme fyysisestä todellisuudesta, vaan se perusta on elämän monimuotoisuuden juhlimisessa. Luovin ja vitaalisen tapamme ajatella tapahtuu eri tasojen ja tietämisen tapojen vuorovaikutuksessa, kuten mielenteatterissa. Tässä toiminnan lähtökohtana on, kuinka tekemämme valinnat vaikuttavat kokonaisvaltaiseen lähimmäisiemme, luonnon ja itsemme hyvinvointiin. Kunnioittava ajattelu on tapa käyttää järkeä kokonaisvaltaisesti, siten että havainnoimme sekä fyysistä että transfyysistä todellisuutta siten että elämän erilaiset materiaaliset, sosiaaliset ja hengelliset ulottuvuudet tulevat havainnoiduksi.

Kunnioittava ajattelu ei merkitse pelkästään sitä, että käytämme aivojamme monipuolisemmin, vaan se siis  tarkoittaa myös sitä, että luontokappaleilla on itseisarvo. Skolimowski muistuttaa, että luontokappaleilla on itseisarvoisuus, mikä on monissa erityisesti itämaisissa ja primitiivisissä uskonnoissa läsnä. Kun Amerikan intiaanit sanoivat, että puilla on henki, eivät he suinkaan tarkoittaneet sitä, että puilla olisi jokin persoonallinen hahmomainen liikkuva henki, vaan tämä oli heidän tapansa muistuttaa puiden itseisarvosta sinänsä.

Ajattelen siis, että kunnioittava ajattelu ei tarkoita pelkästään individualistista uutta ajattelutapaa, vaan se merkitsee yhteisöllisen olemisen verkoston tiedostamista. Tässä yhteisössä ovat mukana ihmiset, eläimet, kasvit, luonto kaikkinensa. Tällöin ymmärrämme erilaisten etnisten, rodullisten, yhteisöllisten ja kulttuurien merkityksen, muuttuvan ja ekologisesti ja egologisesti paremman ihmisen identiteetin luojana. Muodostamme globaalin monikultturisen suurperheen. Kunnioittavassa ajattelussa liitymme dialektisesti luontoon ja toisiin ihmisiin. Näyttäisi siltä, että olemme horisontaalisen globaalisen yhteistyön kautta siirtymässä virtuaalisten kylien järjestelmään. Pidän tärkeänä, että tässä siirtymässä pyritään ylläpitämään polyteististä kulttuuria, eikä ajatella, että meidän yksi pirstaloitunut monologinen länsimainen kulttuurimme olisi sen suurin johtotähti. Filosofi Richard Rorty on kirjoittanut ideaalisesta yhteisöstä, että näissä ei papeilla, ei fyysikkolla, ei runoilijalla eikä puolueaalla, ei millään ole tieteellisempää tai syvempää tietoa kuin toisella. Tässä uudessa yhteisöllisessä kultturissa sankareita ovat ne arjen sankarit, jotka tekevät asioita monipuolisemmin kuin aikaisemmin. Käytännössä tämä merkitsee mielestäni tieteellisille ja uskonnollisille hierarkioille rakentuneen vallan purkamista ja meidän asiantuntijoiden siirtymistä dialogikumppaneiksi. Sankareita ovat  Rortyn idealistisessa yhteisössä ne kaikki pienet ihmiset, jotka ovat hyviä ihmisenä olemisessaan.

Skolimowskin kunnioittava ajattelu tuo mieleeni, Robert Jay Liftonin proteaaniminän. Proteaani mieli vaikuttaa olevan analoginen käsite minun ja Skolimowskin mielenteattereiden kanssa. Se koostuu siis erilaisista mielenosista. Proteaani minä on kriittinen ja samalla avoin. Proteaani itseys on jatkuvassa muutosprosessissa, ja se siis kokoajan luo itseään.  Proteaani itseys hyväksyy tiedon polyteistisen luonteen ja hän voi olla vastaanottavainen tieteellisille malleille, ja samalla hän kykenee leikittelemään erilaisilla spekulatiivisilla ja perinteisesti ajatelleen epärationaalisilla lähestymistavoilla. Tälläinen proteaani itseys voi kuljettaa eteenpäin päättymättöntä uutta ymmärrystä tuottavaa dialogia myös eettisistä kysymyksistä, jolloin sen voi ajatella edustavan juuri tätä Skolimowskin kunnioittavaa ajattelua.

Kunnioittava ajattelu on Skolimowskin mukaan yksi eheytymisen (healing) tapa. Olen henkilökohtaisesti alkanut käyttämään sanaa ”eheytyminen” kun tarkoitan englanninkielistä sanaa ”healing”. Tämä siksi, että meillä ei eroteta kahta parantumisen muotoa: ”cure” (fyysinen paraneminen) ja ”heal” (eheytyminen psykofyysissosiaalisena kokonaisuutena). Mielestäni eheytyminen kuvaa paremmin sitä, että ihminen voi alkaa voimaan kokonaisvaltaisesti paremmin joskus huolimatta esimerkiksi fyysisistä, joskus pysyvistäkin vammoista. Kun ihmisen elämää ohjaa kunnioittava ajattelu, ei myöskään hänen elämänsä ulkoisten puitteitten tavitse olla aineellisesti luksusta. Ihminen uskaltaa sanoa itsensä irti statuskilvasta ja osaa elää elämää joka on hyvää tässä ja nyt. Hänen elämänsä muuttuu osaksi ikuista jatkumoa. Kunnioittavaa ajattelua harjoittanut ihminen saavuttaa mielenrauhan ja armollisuuden tunteen itseään kohtaan. Hänen elämänsä ei tarvitse olla ulkonaisesti aineellisesti kukoistavaa, mutta sen sijaan se on sisäisesti sitä.

Luulen muuten, että suurin osa kansasta tietää käyttäytymismalliemme olevan tuhoisia. He ovat kuitenkin kuin tupakoitsijat, jotka polttavat, vaikka tietävät sen olevan vahingollista terveydelle. Ulkonaisille statuksille omistettu harhamme on ilmeisesti niin houkutteleva unelma, että moni meistä sysää tietoisuuden toisenlaisesta ekologisemmasta ja oikeudenmukaisemmasta elämästä syrjään. Minut herätti syyllisyyteni. En voi olla mukana kannaustamassa ihmisiä elämäntapaan, jonka seuraukset lapsillemme ovat tuhoisat.

Skolimowski edelleen väittää, että ne jotka eivät ajattele kunnioittavasti, menettävät elämänsä herkät ulottuvuudet ja he köyhdyttävät jatkuvasti omaa olemassaoloaan. Heidän varsinainen elämänsä on koko ajan jossakin muualla kuin tässä ja nyt. Ehkäpä juuri tällöin ihminen ihminen elää objektiivisesti ja normatiivisesti ottaen oikeaa elämää, mutta samalla menettää kykynsä hoivata itseään, muita ja luontoa. Kunnioittavassa ajattelussa liitymme rakkaudelliseseti muihin luontokappaleisiin.

Kun pelkkä objektiivinen ajattelu hallitsee todellisuuskäsitystämme, elämme kilpailun, armottomuuden, henkisen arvottomuuden ja kunnioittamattomuuden elämää. Se seurana olemme kadottaneet elämän salaperäisyyden ja pyhyyden. Eämme massaihmisen normatiivista elämäämme, jossa olemme muuttaneet kaiken hyötymme välineiksi, euroiksi ja tilastollisiksi tosiasioiksi. Meidän on oivallettava, että objektiivinen tieto ei ole väärää, mutta se on vain kategorista, sillä on rajat ja näiden rajojen ulkopuolelta löytyy elämän eettisyys, tarkoitus ja ymmärrys.

Skolimowski ja minä – kahden mielenteatterin ohjaajan mietteitä nr. 8

Teleologisuudesta

Minun on helppo ymmärtää Skolimowskia. Huomaan, että käsityksemme ihmisen mielestä teatterina, näkökulmien välisenä leikkinä, yhdistää maailmankatsomuksiamme. Tunnen sielujemme koskettavan toisiaan.

Skolimowski väittää, että tämän hetken maailmassa yhä useampi on hämmentynyt, koska millään ei tunnu olevan enää merkitystä. Hän suosittelee lääkkeeksi teleologisuutta, sitä että lähdemme kurottamaan kohti parempaa tulevaisuutta, jolloin samalla nykyisyydestämme haihtuu sen pimentämä sumu.

Ihmiskunnalla on loppumaton määrä opittavaa historiastaan. Niin myös lääketieteilijöillä. Uskon, että harva lääketieteiljä ymmärtää tieteenhistoriaa ja tieteenfilosofiaa sen vertaa edes kuin minä, ja ehkä se on selitys, miksi me kaikki emme suhtaudu kriittisesti tai edes realistisesti sen  tieteenfilosofisiin perusteisiin. Sen sijaan me otamme liian usein  tämän biolääketieteellisen todellisuuden vastaan valmiiksi annettuna (= indoktrinoituminen). Toki viime aikoina on noussut lääketieteessäkin sosiaalilääketieteelliset ja esimerkiksi narratiiviset näkemykset, mikä onkin onkin merkki sen tietoisuuden laajenemisesta.

Teleologisuus juontaa Aristoteleen telokseen, siihen että toiminnallamme on finaalinen syy. Vaikka humanististen tieteiden keskellä teleologisuus elää renesanssiaan, luonnontieteessä edelleen dominoiva biologinen malli on hyljännyt tämän näkökulman vanhanaikaisena. Sen sijaan biolääketiede pyrkii selittämään kaiken kausaalisuhteina eli sillä, että kaikilla tapahtumilla on pelkästään vaikuttava syy. Se, että luonnontieteeseen ei kuulu teleologisuus, ei ole kuitenkaan mikään luonnonlaki, vaan se on sen oma a priorinen tieteenfilosofinen valinta, jota ei voi loogisesti perustella. Tämä olettamus, jota voimme kutsua ontologiseksi valinnaksi, sopii hyvin biologisiin järjestelmiin, mutta silloin kun kyseessä on ihminen kulttuurisena, ainutkertaisena ja yksilöllisenä luomuksena, on mallin käyttöalue hyvin rajallinen. Tosiasia elämässämme on, että jos teleologisuutta ei olisi, tapahtuisi kaikki sattumukset meille, eikä meillä olisi osaa eikä arpaa tapahtumien kulkuun. Teleologisuus tekee meistä ihmisiä ja se on siis inhimillisyytemme ytimessä.

Ihmiselämä on siis myös teleologista: Meidän toimintaamme ohjaa edelleen vaikuttavien syiden lisäksi finaaliset syyt. Valitsemme aktiivisesti päämääriämme. Väitän, että biolääketiede väittää olevansa ”neutraali”, on sen sisälle kuitenkin rakennettu julkilausumaton periaate siitä, että tämä aineellinen todellisuus ja kaiken määrällisyyden mitoiksi muuntava tehokkuuskulttuurimme on arvoiltaan ja päämääriltään oikea, ja ihmisiä yritetään jopa sen intervention sopeuttamaan ihmisiä sen materialistisiin päämääriin. Uskon, että juuri tätä Georg von Wright tarkoitti, kun hän puhui, että tiede on talouselämän koira. Koko yhteiskuntajärjestelmämme rakentuu kapea-alaiselle joissakin tilanteissa jopa virheelliselle perusolettamukselle todellisuuden luonteesta, jota biolääketiede talouselämän palvelijana noudattaa. Meidän looginen järkemme on vain pieni osa suurempaa mieltämme. Näin juuri oli omassa sisäisessä teatterissani: Tuomas, rationaalinen luonnontieteisiin uskova mielenosani, on vain pieni osa suurempaa rationaalisuuttani. Mielenteatterissani hänellä oli loppujen loppujen lopuksi viisitoista muuta mielenosaa dialogikumppaneina erilaisissa muissa rooleissa mielenosissa.

Uskon oman mielenteatterini horisontaalisen toiminnon, siis tämän dialektisen vuorovaikutuksen,  sosiaalisine ja biologisine lähtökohtineen olevan tietoisuuteni evoluutioon vaikuttava syy, ja kurottautumiseni kohti toiseutta sen finaalinen syy ja  siis sen vertikaalisen syvyyden lisääjä. Niin kuin toin jo esille, koen henkilökohtaisesti omassa prosessissani kausaliteetin olevan ikään kuin kaksiulotteinen.  Joku potkii minua eteenpäin ylittämään itseäni, ja toisesta suunnasta puolestaan  joku vetää. Väitän, että luonnontieteiden a priorin olettamus, että on vain vaikuttava syy, on ontologinen elämästä vieraantunut ja dualismia ylläpitävä valinta.

Pohtikaamme hetki kysymystä, miksi ihminen on moraalinen? Se, että ihminen haluaa tehdä hyvää ympärilleen on moraalinen valinta. Miksi ihmeessä meidän tulisi osoittaa myötätuntoa Haitin maanjärjestyksessä kärsiville? Siihen ei ole olemassa mitään loogista syytä, vaan sen syy on teleologinen, siksi, että kärsivistä toisista ihmisistä välittäminen on ihmiskunnan hyve. Hyvään elämään kuuluu hyveet. Näin kuuluu tehdä. Kärsiviä kuuluu auttaa.  Se, että ihminen haluaa katsoa asioista Aristoteleen hyve-etiikan näkökulmasta, sekin on moraalinen valinta, jolle ei ole olemassa mitään loogista syytä.

Tietämättäni mitään Skolimowskista, käytin hyväkseni toisia merkittäviä ajattelijoita oppainani, ja tein sekä teleologista että retrospektiivistä (menneisyyteen kurottautuvaa)  psykoanalyysiä itselleni.  Käytin teleologisessa prosessissani päämääränä kurotautumista kohti hyveellistä elämää, ja Kristus oli tämän elämän arkkityyppi. Valitsin tämän päämäärän mielummin kuin että tavoittelisin materialistista hyvinvoinnin kasvua elämässäni. Tämä on täysin looginen, rationaalinen valintani.  Logiikkani on loogista, mutta ei ole luonnontieteellistä vaan dialektista. Uskon, että ihmisillä on aina jokin korkein, mitä hän tavoittelee, jos se ei ole hyveellinen elämä, Kristus tai Buddha-tila, niin se voi olla vaikkapa materia. Sisäinen teatteriprosessini alkoi tällä retrospektiivisellä itseanalyysillä, mikä tarkoittaa sitä, että käsittelin kirjoittaen terapeuttisissa keskusteluissani joitakin mieltäni vaivanneita menneisyyden kokemuksia. Tein mielentilojeni kanssa arkelogisen retken menneisyyden kokemuksiini. Kurottauduin joihinkin traumoihini, ja mielentilojeni teatterissa näytelmäni roolihahmot muuttivat dialektisesti näiden kokemusten muotoa. Voisi ajatella, että tutkin luovasti omaan elämääntilanteeseeni vaikuttaneita syitä. Kun käsittelin menneisyyden kokemuksia, sain kirjoittaessa satunnaisesti tällaisiä ”katarsis-kohtauksia”, eli saatoin purskahtaa itkuun kesken kirjoittamisen, koska hyvin tunnepitoiset kokemukset muuttivat muotojaan. Tutkin pimeän kaupunkini monet likaiset lukitut kellarikomeroni.  Tämän menneisyyteen suuntautumisen jälkeen, kykenin päästämään irti otteeni siitä, ja lähdin kurottautumaan kohti sitä, mikä mielestäni on elämässä hyvää. Tajusin jo kirjoittaessani, että minulla on tunne, että joku vetää minua sisäisissä keskusteluissani suuntaan, jossa tunnen ylittäväni jatkuvasti vanhaa ymmärtämistäni. Pystyin jo prosessissani oivaltamaan, että kyseessä oli teleologinen itseanalyysi (Paul Ricoeur) , jossa ihminen voi saavuttaa uutta oivallusta kurottautumalla kohti päämääriäni. Eskatologisesti ajatellen olemme sekä Jumalan kipinä  että Jumala on myös jotakin, jota kohden kurottaudumme. Tämän teleologisen prosessin aikana koin näitä epifanisia hetkiä tai mystisiä kokemuksia, miten niitä sitten haluaakin käsitteellistää. Prosessin jälkeen en ole enää ainoastaan se rooli, jota yhteisö minulta odottaa, vaan olen erilaisten itse aktiivisesti luomieni roolien dialektiikka.

Skolimowskin mukaan luomme jatkuvasti tulevaisuuttamme. Jotta me pystymme siihen, täytyy meillä olla tunne että voimme muovailla sitä. Minä kutsuin tätä muovailua omassa prosessissani oman elämäni ohjaamiseksi. Kun ihminen oppii ohjaamaan teatteriaan, vähenee satunnaisten tekijöiden vaikutus. En halua kutsua tätä elämänhallinnaksi.  Väitän provosoivasti, että elämänhallinta on hallinnanharhalle ja keinotekoisille rajoille elämänsä rakentavien tiedemiesten keksintö.  Päin vastoin, lakkasin yrittämästä hallita elämääni ja laskeuduin virran vietäväksi. Prosessissa  palasi vitaliteettini ja löytyi kadoksissa ollut elämäniloni.  Elämänhallinta on minulle banaali ja kuiva ajatus, koska kyseessä on niin salaperäinen ja monimuotoinen ilmiö kuin ihmiselämä. Vanha sanontahan on, että kaikki elämänhallinta saattaa loppua yhteen banaaninkuoreen liukastamiseen. Miten kirkkaasti elämämme liekki palaa, riippuu meidän kyvystämme ilmaista välitilassamme uusia muotoja, se riippuu myös sosiaalisista ja biologisista lähtökohdistamme, vitaliteetistamme, tiedosta (teoreettisista, tarinoista jne.) tulevaisuuden visioistamme ja missiostamme. Erilaisten arkaaisten, myyttisten, maagisten, tieteellisten ja uskonnollisten totuuksien vuorovaikutuksessa, on mahdollista saavuttaa syvää elämän ymmärtämystä.  Joku näkökulma on joissakin tilanteissa sofistikoidumpi kuin toinen. Esimerkiksi tieteellinen ja terapeuttinen näkökulma ovat hyviä hammashoitotyössäni, vaikka joskus toki voin ammentaa viisautta myös myyteistä. Omassa elämässäni haen sen tarkoituksen mielummin uskonnollisista merkityksistä kuin biologisista, koska jälkimmäisestä en ole löytänyt sitä. Ilman hengellisyyttäni koen itseni mukalaiseksi ja juurettomaksi.  Skolimowski kuvaa todellisuuden dialektisuutta siten, että inhimillinen merkitys ei ole pelkästään kognitiivinen, vaan se on samanaikaisesti aina myös biologinen, esteettinen, sosiaalinen ja moraalinen.

Me voimme itse olla vaikuttamassa omaan muodonmuutoksemme aktiivisuudellamme sekä selkeillä visioillamme ja missiolla. Harvoin olemme biologiamme uhreja.  Vaikka elämämme on ollut epäonnistumisia, sairastumisia  ja kompastumisia, ei se merkitse sitä, ettemmekö voisi käydä läpi myönteistä tietoisuuden muodonmuutosta. Ihminen pyrkii eheään elämänkaareen. Toisilla se on lyhyempi, toisilla pidempi.  Skolimowski muistuttaa, että usein juuri ennen uutta luovaa ideaa, saatamme tuntea olevamme keskellä epäonistumisia ja suoranaisia mokia. Ja minä vielä lisäisin tähän, että juuri ennen tietoisuutemme laajenemista, voi mielemme olla kaaoksessa: Juuri tässä ahdistavassa kaaoksessa  voi organisoitua uusi järjestys.

Skolimowskia mukaellen, mielikuvituksemme avulla voimme ylittää itsemme ja realisoida mielikuviamme tulevaisuudesta. Ei ole olemassa mitään yliluonnollista todellisuutta, mutta sen sijaan on olemassa transnormaali todellisuus, joka muuttuu normaaliksi kun tietoisuutemme laajenee. Näin minäkin koen asian olevani. Aikaisemmin koin ”transpersonaalisessa tilassa” liikkumisen ”huu-haaksi” – nykyisen tunnen oloni tässä mystisessä maailmassa oikein kotoisaksi. Näin kurottautuminen johtaa uinuvien voimavarojemme todellistumiseen ja yksilöitymisemme edistyy. Emme luo ihmiskunnalle valoista tulevaisuutta, jos visioita ovat luomassa hämmentyneet kasvottomat pimeyden profeetat. Teleologisuutemme on itsemme ylittämisen ja  toivomme ainesta.  Olemme osa maailmankaikkeuden, kosmoksen suurta näytelmää, jonka suurenmoisten variaatioiden aktiivisina toteuttajana voi olla kuka tahansa meistä. Kosmos tuottaa sävelen, jossa me olemme instrumentteja tai oikeastaan instrumenttien soittajia. Tai teatterimetaforaa hyväksi käyttäen, ajattelen niin, että olemme Kosmoksen, Jumalan,  käsittämättömän rikasta ja syväulotteista näytelmää. Kosmos eli Jumala on  maailman kaikkien ihmisten mielenteattereiden pääohjaaja, jota meidän omien sisäisten ohjaajien on opeteltava kuuntelemaan, jotta tästä mahtavimmasta näytelmästä tulisi onnellisesti päättyvä komedia eikä tragedia.

D.W. Winnicot väittää, että kaikki taiteellinen, hengellinen ja tieteellinen luovuus tapahtuu mielikuvituksen ja leikin välitilassa, jossa vielä muodoton odottaa muodoiksi ja symboleiksi tulemistaan. Kulttuurimme säilyminen, edistyminen ja luominen tapahtuu tässä teleologisessa mahdollisuuksiemme interpersonaalisessa välitilassa.  Uskon, että jos ihminen mitätöi itsensä biologiansa ja sosiaalisten tekijöiden uhriksi, eikä käytä tätä potentiaalista tilaansa hyväkseen, voi hän huonosti eikä hänen evolutiivinen prosessinsa edisty. Hänen potentiaalinsa aktualisoituminen estyy. Samaa pätee myös yhteisöhin.