Kontemplatiivinen oppiminen ja Sisäinen teatteri

Läntisessä kulttuuripiirissä suhtaudutaan usein epäluuloisesti ja torjuvasti mielen moniulotteisuuteen paljolti siksi, ettemme ole vielä toipuneet siitä valtataistelusta, jota on käyty tieteen ja kirkon välillä erityisesti valistusfilosofian ja tieteen saadessa tuulta purjeisiinsa uusista läpimurroista. Tästä valtataistelusta seurasi nykypäivään asti lännessä vaikuttanut kahtiajako yhtäältä uskon, tunteen, uskonnon, mystisen, subjektiivisen ja transsendentin sekä toisaalta tiedon, järjen, objektiivisen ja immanentin välillä. Valtataistelun jäljiltä maailmamme jakautui jyrkästi tiedon ja uskon valtakuntiin, eivätkä ihmismielen moniulotteiset kokemukset täysin sovi tähän dualismiin. Tiede otti näin ihmismieleen varsin yksiulotteisen kannan ja alkoi väheksyä epätavalllisia kokemuksia subjektiivisina. Jani Pulkki  (Poikkeuksena Pulkin mukaan on esimerkiksi Carl Jung, William James ja Abraham Maslow – minuakin inspiroineet tiedemiehet).

Löysin Aikuiskasvatuslehdestä  (1/2014) Jani Pulkin artikkelin ”Voiko kontemplatiivinen pedagogiikka haastaa konsumerismin?”. On hienoa löytää Suomesta uusia tuttavuksia, joiden ajatusten kanssa kokee olevansa samalla aaltopituudella. HuomaanJanin kirjoittavan oman tieteen perinteensä kiellellä täsmälleen samoista asioista kuin minä kirjoitan.  Omat juureni ovat vain hypnoterapiassa ja mietiskelevässä luovassa kirjoittamisessa.

Hypnoterapeuttina ehkä korostan enemmän kuin Jani aktiivisia, mielikuvituksen ohjaamia, ”kontemplatiivisia tiloja”, joita länsimaisessa perinteessä on hyödynnetty peilityöskentelynä kautta aikoja. Platon aikonaan käytti contemplatio sanaa kuvaamaan mietiskelyprosessia, jossa ihminen saavuttaa tiedon hyviä ja pyhiä muotoja.

Sisäinen teatteri on kontemplatiivista pedagokiikkaa, jossa yhdistetään hyväksyvää läsnäoloa hypnoterapiaan.  Toki Janikin mainitsee artikkelissaan Lectio Divinan, joten hänkin on länsimaisista mietiskelyperinteistä tietoinen. Hän kirjoittaa Lectio Divinan olleen pyhien opinkappaleiden mietiskelyä, ja näin on ollutkin – kristinuskossa. Lectio Divinan juuret ovat kuitenkin kreikkalaisroomalaisessa varhaisemmassa kulttuurihistoriassa, ja Lectio Divina mietiskelyä on käytetty muidenkin tekstien mietiskelyyn.

Eikö Sören Kierkegaardin koko filosofia ollut Lectio Divinaa?  Lue kymmenen kirjaa, ja kirjoita yhdestoista, oli hänen ohjeensa. Lisäksi Kierkegaard peilasi lukemansa luovassa mietiskelevässä, kirjoittavassa tilassa,  alterminuuksiinsa, samaan tapaan kuin Sisäisessä teatterissa tehdään. Meidän ei tarvitse oppimisprosesseissamme rajoittua kirjojen lukemiseen: voimme lukea myös omaa elämäämme, sen tapahtumia ja voimme ottaa niistä opiksemme. Minusta näyttää, että Sören Kierkegaardin koko aikuiselämä oli yhtä luovaa mietiskelevää aktia. Samaa korostetaan hyväksyvässä läsnäolossa.  Se ei ole vain joku tekniikka, vaan kun hyväksyvän läsnäolon löytää elämäänsä, muuttuu koko elämä meditatiiviseksi. Löydät uuden suhteen olemiseesi.

Kolb (2005) sanoo:  Kaikki oppiminen on uudelleen oppimista. Oppimista edistää prosessiss, jossa opiskelija irroitetaan uskomuksistaan siten, että niitä voidaan tutkia, testata ja niitä voidaan yhdistää uusiin, yhä hienostuneimpiin uskomuksiin. Voimme saavuttaa eettisen oppimisen mietiskeleviä tiloja, jossa voimme tarkkailjana tutkia oman tietoisuutemme assosiaatiovirtaa. Tätä prosessia voimme ruokkia ”Pyhällä Lukemisella” eli ”Lectio Divinalla”. 

Pulkin sanoin: Totunnaista reagointi-, ajattelu-, tuntemis- ja asennoitumistavoista muodostuvat ehkä suurimmat esteet omalle onnellisuudellemme vauraissa teollisuusmaissa. Kasvatuksen tärkeimpänä tehtävänä voidaankin pitää antiikin filosofien hengessä hyvän ja onnellisen elämän mahdollistamista.”

Länsimainen käsitys viisaudesta on rakentunut viime vuosisatoina kovin kapealle ihmiskuvalle.  Ihmisen kasvaminen viisaaksi ei ole passiivinen prosessi, jossa informaatiota kuljetetaan oppijaan. Sen sijaan syvällinen oppiminen on kokemuksellinen oppimisprosessi, jossa tietoa hajoitetaan, rakennetaan  ja kootaan yhdessä erilaisten sisäisten tilojen ja ihmisten kanssa. Tällaisessä oppimisprosessissa voimme hyödyntää esimerkiksi minätiloja ja ihmisen muuntuneita tajunnantiloja.

Juurtuessaan todellisuuteen omakohtaisella tavalla kontemplatiivisten harjoitusten kautta yksilö voi kasvaa ”suurisieluiseksi” (Aristoteles, Nikomakhoksen etiikka), joka ei ”tavoittele sitä, minkä perässä kaikki muut juoksevat”. Suurisieluinen ihminen voi suhtautua itseensä sekä omaan konventionaaliseen kunniallisuuteensa keveästi ja huumorilla ja näkee sellaisten kunniallisten elämän kriteerien läpi, jotka ovat ristiriidassa luonnon kantokyvyn kanssa. Kunniallisuuden mittapuita ja hyväksyttäviä ja riittäviä perustarpeita voidaan koko yhteisön voimin määrittää uusiksi (Latouche, Jäähyväiset kasvulle). Jani Pulkki


Skolimowski ja minä – kahden mielenteatterinohjaajan mietteitä nr. 24

Skolimowski-Sarvela peilauksen loppusuoraa

Platon mukaan, kun sielumme inkarnoituu epätäydelliseen kehoomme, unohtaa se osan tiedostaan. Tämä muisti kuitenkin vähitellen palaa, kun mieli yhdistää itseensä maallisia muotojen kopioita. Oppiminen on siis oikeastaan prosessi, jossa sielumme palauttaa mieleensä asioita sen maallisten muotojen kautta. Tieto on siis Platonin mukaan oikeastaan muistamista.

Kun vapautamme itsemme tiedon maallisista esteistä, pystymme palauttamaan muistimme tietoa. Oikea tieto on löytynyt, kun ihminen kykenee havainnoimaan luomakuntaa kokonaisuutena. Kun ihminen tämän kykenee tekemään, alkaa hän elämään myös hyveellistä elämää.

Neron voisi siis ajatella Platonin ajattelun mukaisesti olevan henkilö, joka kykenee paljastamaan tehokkaasti kollektiivisen ja yksilöllisen tiedostamattoman latenttia monimutkaista tietoa ja viisas nerosta tulee silloin, kun hän pystyy integroimaan sen vielä osaksi tietoisuutensa rakenteita. Tämän logiikan mukaan, esimerkiksi suuret säveltäjät eivät itseasiassa sävellä itse musiikkiansa, vaan poikkeuksellisen herkkyytensä kautta, he pystyvät palauttamaan muistiimme äärettömässä tietoisuudessa jo olevaa unohdettua suurenmoista musiikkia. Tätä ajattelutapaa noudattaen tietoisuus ikään kuin täydellistää itseään evoluutiossaan niitten ihmisten kautta, jotka kuuntelevat ja kehittävät jatkuvasti omaa herkkyyttään.

Skolimowskin mukaan empiirisanalyyttinen tieteemme on hävittänyt sen koherenssin, jonka Platonin ajattelu oli luonut. Olemme hävittäneet kokonaisen itseytemme mukana henkisen kotimme ja eheyden tunteemme. Koherentti minuutemme on pirstottu palasiksi. Mikäli ihminen ei tunne kuuluvansa johonkin, tuntee hän itsensä joka paikassa muukalaiseksi. Näinhän on juuri postmoderni aikamme tehnyt. Tiede ja monikulttuurisuus ovat pirstonut monet meistä erillisiksi hämmentyneiksi ristiriitojen ahdistamiksi ihmisiksi. Olemme informaatiotulvan keskellä perverssisti haudanneet osia kollektiivisesta tietoisuudestamme sen tiedostamattomaan. Samanaikaisesti yhä useampi on kadottanut uskonsa yhteen totuuteen. Myös oma uskoni tieteen tai yhden uskonnon erinomaisuuteen ja kaikkivoipaisuuteen on kadonnut. Tiede ei sinänsä ole yhtään sen viisampaa kuin taide, uskonnot tai tarinat. Viisautta tiedosta tulee silloin, kun ihminen käyttää näitä perinteitä evoluutiota rikastuttaen elämää edistävästi. Tieteen lisäksi  muutkin asiat, kuten myytit ja tarinat tarjoavat meille eheytymisen välineitä. Samoin hengelliset merkitykset.

En usko, että tietoisuutemme pirstoutuminen on pelkästään huono asia. Aikaisemmin persoonan pirstoutumista on pidetty patologisena, ja sitä se edelleen mielestäni on, mikäli ihminen ei kykene kommunikoimaan eri osiensa kanssa. Tänä päivän kuitenkin osaksi pirstoutunut mieli on yhä yleisempää. Eheä persoona syntyy yksilöitymisprosessissa, jossa muodostuu koherentti mielentilojen ryhmä. Ihminen yksilöityessään kykenee tällöin yhä paremmin ohjaamaan ja tiedostamaan oman egonsa samaistumisen sen eri mielentiloihin. Uskon, että ristiriitamme on juuri voima, joka nostaa meitä ylöspäin tietoisuutemme spiraalissa, jossa syntyy vanhoja ja uusia entistä integroituneempia tietoisuuden mielentiloja. Paloiksi hajonnut tietoisuuttemme ikään kuin  nostaa itsensä ristiriitoijensa voimalla koko ajan uusille tasoille, kun osaamme hyödyntää oma henkilökohtaista elämänkerrallista tietoamme ja  vuosituhansien viisausperinnettämme. Käytännön psykologisella tasolla voimme siis käyttää hyväksi ristiriitojen luomaa energiaa omassa prosessissamme, esimerkiksi mielenteatterissamme.

Skolimowskin ja Platonin ajattelu kurottautuvat eri suuntaan. Platonin malli oli alaspäin suuntautunutta. Ihminen yrittää kiinnittää ajattelunsa sen alapuolella oleviin muotoihin. Skolimowskin oma malli puolestaan on ylöspäin suuntautunut. Se kuvaa sitä, kuinka prosessi jatkuvassa tulemisen tilassaan muokkaa olemista uusiksi ontologisiksi ja hengellisiksi muodoiksi.

Omiin hypnoterapiakokemuksiini heijastaen olen sitä mieltä, että voimme kurottautua mielenteatterimme luomassa yksilöitymisprosesseissamme kahteen suuntaan. Kun kurottaudumme menneisyyteen luovan peilaavan ajattelumme kautta, vapautamme tilasidonnaista muistiamme ja annamme näille kokemuksillemme uuden muodon ja halutessamme myös nimen. Teemme näkymättömistä autobiografisista tiloistamme näkyviä mielentiloja. Normaalistihan, etenkin traumaattisissa tilanteissa, siirrämme elämämme aikana kokemuksiamme tietoisen mielemme ulottumattomiin. Psykologiassa puhutaan dissosiaatiosta ja sen mukanaan tuomasta osittaisesta amnesiasta eli muistinmenetyksestä.  Emme ota käyttöön koko tietoisuuskapasiteettiamme, koska torjumme osan tiloistamme esimerkiksi pitämällä kyseistä kokemusta epärationaalisena tai kokemukseen liittyvä tunne on liian raskas käsiteltäväksi. Näin onnistumme tekemään käsittelemättömistä asioista epätoivottuja torjuttuja vieraita mielentilojamme, joita joku satunnainen virike, esimerkiksi ääni tai haju voi houkutella esiin. Tällöin emme kykene ohjaamaan mielenteatteriamme, vaan sen näyttämön voin vallata joku tunnistamaton satunnainen mielenosa. Ylöspäin suuntautuvassa teatteriprosessissamme tuotamme uutta yksilöitymistämme edistävää oivallusta keskustelemalla erilaisista teemoista, vaikkapa arkipäivän ongelmista tai yhteiskunnallisista ilmiöistä, eri mielentilojemme kanssa. Yritämme tällöin tehdä keskenään ristiriitaisesta mielentilojemme joukosta koherentimman itseyden. Teemme  ikään kuin itsellemme ryhmäterapiaa; sovittelemme erilaisen maailmankatsomuksen omaavia osiamme toisiinsa. Parhaassa tapauksessa tässä prosessissa tuotamme itsellemme kokoa ajan uutta ymmärrystä elämästä ja samalla uusia entistä integratiivisempia mielentiloja.

Omaan käytännönkokemukseeni sekä kirjalliseen peilaukseeni viitaten väitän, että mielenteatteriprosessin synnyttämät uudet muodot, mielentilat, eivät ole tasa-arvoisia ontologisia vanhojen ontologioiden kanssa, vaan prosessissa syntyy uusia entistä integroituneempia tiloja. Maagisten, myyttisten ja luonnontieteellisten näkemysten yläpuolelle syntyy uutta integratiivisempaa, vanhaa tietoa yhdistävää korkeampaa ymmmärrystä. Muun muassa Roberto Assagioli ja Ken Wilber ovat rakentaneet omat tietoisuuden spektrinsä tästä yksilöityvän mielen hierarkisuudesta. Jokainen meistä ihmisestä voi olla mukana tietoisuuden evoluutiossa, jossa muistaminen käy aina seuraaville sukupolville vain koko ajann helpommaksi, koska menneiden sukupolvien ajattelijat helpottavat nykyistä työtämme. Voimme hyödyntää heidän ideoitaan omassa luovassa ajattelussamme, jota kautta meidän on helpompi päästä uusille integratiivisimmille tasoille. Kieltämättä on aika kiehtova ajatus, että luova evoluutio täydellistää itseään meidän ihmisten kautta.

Skolimowski jakaa mielen Mieli I:een, Mieli II:een ja Mieli III:een. Hän siis luokittelee hieman toisin, kuin mitä psykoanalyysissä on luokiteltu (tietoinen/esitietoinen/tiedostamaton). Seuraavassa teen rohkeasti eri mielentilojeni leikillisessä vuorovaikutuksessa tuotetun oman tulkintani hänen rakentamistaan mielen käsitteistä. Mieli I on perinteinen, kapea-alaisesti ajateltu Mieli. Se on tämä tavallinen ”diskurssiivinen” mieli, jota jokainen meistä osaa käyttää. ”’Auto on punainen” on esimerkki Mieli I:n toiminnasta. Mieli I:n luoma maailma on kylmä, esineellinen. Tämän mielen toiminta on passiivista ja jäykkää. Ajattelen tämän mielen toimivan empiirisanalyyttisen logiikan mukaisesti. Se on siis se mieli, johon monien meidän tietoisuutemme rajoittuu, ellemme anna tilaa luovuudellemme. Uskon, että silloin kun tietoisuutemme rajoittuu Mieli I:een, liikumme jäykässä faktojen rajoittamassa todellisuudessa. Haluamme hallita elämää. Toisaalta tämä Mieli on olennainen osa luovien ideoitten ankkuroinnissa todellisuuteen. En siis suosittele, että heitämme Mieli I:n syrjään, sillä ilman sitä realiteettitajumme katoaa. Voimme siis ”verifioida”, varmentaa, luovan mielemme tuottamaa tietoa empiirisanalyyttisen luonnontieteellisen perinteen kautta.

Mieli II on mieli, jossa on mukana kaikki yksilön herkkyydet. Sen kieli kertoo meille esimerkiksi kauneudesta, totuudesta ja hyvyydestä. Ajattelen Mieli II:n kielen olevan hengellisiä ja filosofisia metaforia, runoja, myyttiä ja tarinoita. Voimme leikkiä erilaisilla todellisuuden tulkinnoilla. Mieli II on tila, joka monella meillä toimii ilman sen olemassaolon tiedostamista. Se on juuri se mieli, joka on aktiivinen silloin kun olemme jatkuvassa luovassa tulemisen tilassa. Mielenteatterissani Mieli II on eri mielentilojeni välinen spontaani aktiivinen improvisoitu vuorovaikutus. Tein sisäisen näytelmäni kautta osasta entisestä tiedostamattomasta tai esitietoisesta mielenosistani entistä tietoisempia. Mieli II on tekemisessä kognitiivisten rakenteittemme kanssa. Tietoisuutemme kognitiivisen muodon muutos ja ymmärryksemme laajeneminen tapahtuvat juuri Mieli II:ssa erilaisten symbolisten leikkien ja toimintojen, kuten aktiivisen mielikuvituksen avulla. Tieteellisesti uudempi fysiikka, systeemiajattelu, fenomenologia ja hermeneutiikka ovat Mieli II:en tieteenfilosofisena pohjana. Mieli II:en päämäärä on saavuttaa ymmärryksen ontologia.